ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

 
ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

മുന്‍ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴക്കത്തിന്റെ ഏക്കാലത്തെയും വലിയ നേതാവുമായ കലൈഞ്ജര്‍ കരുണാനിധിയുടെ മൃതദേഹം ദര്‍ശിക്കാനായി രാജാജി ഹാളിലേക്ക് തമിഴകം ഒഴുകുകയാണ്. കരുണാനിധിയുടെ മരണത്തില്‍ സങ്കടപ്പെട്ട അലമുറയിടുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് എങ്ങും കാണാന്‍ കഴിയുക. ദ്രാവിഡ നായകന് വിട നല്‍കുന്ന തമിഴകം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ..

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

ദ്രാവിഡ നായകന് വിട / ചിത്രങ്ങള്‍

(*ചിത്രങ്ങള്‍ - IANS)